Anthony Adornato

Anthony Adornato speak about Snapchat in journalism. Photo courtesy of Bradley Weaver.